Costa Rica

On the street: San Ramon, Costa Rica

On the street: San Ramon, Costa Rica

Arenal Volcano. La Fortuna, Costa Rica

Arenal Volcano. La Fortuna, Costa Rica

Surf life. Tamarindo, Costa Rica

Surf life. Tamarindo, Costa Rica

Sunset. Tamarindo, Costa Rica

Sunset. Tamarindo, Costa Rica

On the street: Palmares, Costa Rica

On the street: Palmares, Costa Rica

Las Musas. San Ramon, Costa Rica

Las Musas. San Ramon, Costa Rica

On the street: San Ramon, Costa Rica

On the street: San Ramon, Costa Rica

Tabacon Volcanic Hot Springs. La Fortuna, Costa Rica

Tabacon Volcanic Hot Springs. La Fortuna, Costa Rica

On the street: San Ramon, Costa Rica

On the street: San Ramon, Costa Rica

Surf life. Tamarindo, Costa Rica

Surf life. Tamarindo, Costa Rica

Tamarindo sunset. Tamarindo, Costa Rica

Tamarindo sunset. Tamarindo, Costa Rica

Tabacon Volcanic Hot Springs. La Fortuna, Costa Rica

Tabacon Volcanic Hot Springs. La Fortuna, Costa Rica